Zamówienia publiczne

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Transport młodzieży szkolnej z Chełma do Warszawy i z Warszawy do Chełma

Świadczenie usług hotelarskich

Dostawę odzieży roboczej


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż”, w ramach projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 5 Wzór umowy

 ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odzieży roboczej dla uczniów odbywających staż w ramach projektu „Z techniką w przyszłość”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załacznik nr 5 Wzór umowy