Twoja pozycja:   START PROJEKTY współfinansowane przez Unię Europejską AKTUALNE ZAWODOWI.PL Wzory dokumentów - do pobrania

Wzory dokumentów do pobrania (UCZESTNIK)


1. Indywidualna Diagnoza

2. Formularz zgłoszeniowy Ucznia/Uczennicy

3. Opinia wychowawcy o Uczniu/Uczennicy

4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

5. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

7. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

8. 8.A. Umowa uczestnictwa w projekcie Ucznia/Uczennicy ZSZ

8.B. Umowa uczestnictwa w projekcie Ucznia/Uczennicy ZSZ

9.  Formularz zgłoszeniowy na staż

10.  Umowa na odbycie stażu zawodowego

11.  Umowa na odbycie praktyk zawodowych

12.  Wniosek o zwrot kosztu dojazdu

13.  Zaświadczenie od przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie

14.  Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki lub Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika/Uczestniczki niepełnoletniej

15.  Wniosek pedagoga szkolnego/wychowawcy

16.  Wniosek o wypłatę stypendium za praktyki zawodowe

17.  Dzienniczek praktyk

18.  Opinia pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce praktyk zawodowych

19.  Rekomendacje pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce praktyk zawodowych

20.  Wniosek o wypłatę ryczałtu na wyżywienie

21.  Wniosek o wypłatę stypendium stażowego

22.  Dzienniczek stażu zawodowego

23.  Opinia pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce stażu zawodowego

24.  Rekomendacje pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce stażu zawodowego

25.  Formularz zgłoszeniowy Nauczyciela

26.  Skierowanie Dyrektora PW na wybraną formę doskonalenia zawodowego

27.  Umowa uczestnictwa Nauczyciela w projekcie

28.  Lista przewozowa

29.  Formularz – rezygnacja z udziału w projekcie

 

Wzory dokumentów do pobrania  (PERSONEL MERYTORYCZNY)

 

Regulamin Grupy Sterującej ZSGiH

1. Dane dotyczące personelu projektu PW

2. Informacja o zamówieniu_kontrakcie

3. Protokół odbioru zadań

4. Ewidencja czasu pracy_wrzesień

5. Protokół realizacji zadań

6. Oświadczenie_o_zaangażowaniu_zawodowym_w_realizacje_wszystkich_projektów

7. Oświadczenie personelu projektu

8. Oświadczenie_o_zaangażowaniu_zawodowym_w_realizacje_wszystkich_projektów