Zawodowi.pl

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

wspófinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

                                                           

Zawodowi.pl

nr wniosku RPLU.12.04.00-06-0053/16-04 

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia oraz warunki uczestnictwa w projekcie Zawodowi.pl, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 12.4 Kształcenie zawodowe.

2.     Projekt – nr RPLU.12.04.00-06-0053/16-04  – realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie (PW) w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar (P1) i NOVA Artur Kozaczuk (P2) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

3.     Biuro projektu mieści się w Chełmie, ul. Lwowska 51/3A.

4.     Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2017 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

5.     W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 264 Uczniów/Uczennic i 15 Nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K. A. Jaworskiego w Chełmie przedmiotów zawodowych, spełniających kryteria uczestnika działania.

 

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

1.     Partner Wiodący - Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, w skład którego wchodzą Technikum nr 4 w Chełmie i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4/ Branżowa Szkoła stopnia I nr 4 w Chełmie;

2.     Partner 1. – TAWA Taurogiński Waldemar;

3.     Partner 2. – NOVA Artur Kozaczuk;

4.     Uczestnik/Uczestniczka – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

5.     Projekt - Zawodowi.pl, nr wniosku POKL. RPLU.12.04.00-06-0053/16-00;

6.     Beneficjent ostateczny/BO/Uczestnik projektu/UP – nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie, Uczniowie/Uczennice objęci wsparciem w ramach projektu;

7.     Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie;

8.     Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych – dokument stanowiący wyrażenie zgody  na udział w projekcie osoby niepełnoletniej;

9.     Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie;

10.   Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, które Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do Projektu ma obowiązek złożyć do Biura Projektu;

11.   Biuro Projektu – TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3a, tel. 508 389 764, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa Projektu: www.tawa.pl

 

§ 3
CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wyposażenie 264 U/72%K Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie (w tym Technikum nr 4 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4/ Branżowa Szkoła stopnia I nr 4 w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz poszerzenie kompetencji zawodowych 15 Nauczycieli PW (określone w Indywidualnych DiagnozachZałącznik 1) oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia

 

§ 4
UCZESTNICY  PROJEKTU I ZAKRES WSPARCIA

1.     Uczestnikami projektu mogą być:

1) Uczniowie/Uczennice PW;

2) Nauczyciele przedmiotów zawodowych PW.

2.     Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie:

1) 222 Uczniów/Uczennic kl. II-III Technikum nr 4;

2) 42 Uczniów/Uczennic klas II-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4/ Branżowej Szkoły stopnia I nr 4;

3) 15 Nauczycieli przedmiotów zawodowych PW.

3.     Kryteria kwalifikowalności Uczniów/Uczennic:

1) frekwencja: Uczniowie/Uczennice  Technikum – 75%, ZSZ/BS –65%;

2) średnia ocen za zajęcia praktyczne i przedmioty zawodowe – co najmniej 3;

3) pozytywna opinia wychowawcy szkolnego/ pedagoga,

4) złożenie do Biura Projektu w terminach zgodnie z §5 ust. 1 dokumentów wymienionych w §5 ust. 3.

 

§ 5
PROCEDURY REKRUTACJI UCZNIÓW/UCZENNIC

Rekrutacja do projektu  ma charakter powszechnej dostępności, niedyskryminowania, równości szans, w tym równości płci i prowadzona będzie w trzech turach w następujących terminach:


1) 01-30 września 2017 – rekrutacja 96 Uczniów/Uczennic

2) 01-30 września 2018 – rekrutacja 72 Uczniów/Uczennic

3) 01-30 września 2019 – rekrutacja 96 Uczniów/Uczennic

 

2.      Beneficjent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku pozytywnego zakwalifikowania założonej liczby Uczestników/ Uczestniczek.

3.      Zgłoszenia do udziału w projekcie należy dokonać poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją potwierdzającą kwalifikowalność Uczestników/ Uczestniczek w Biurze Projektu, tj.:

1) Formularz zgłoszeniowy Ucznia/ Uczennicy – podpisany przez Ucznia/Uczennicę pełnoletniego/pełnoletnią lub Rodzica/Opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej (Załącznik 2);

2) Opinia wychowawcy o Uczniu/Uczennicy uwzględniająca możliwości organizacyjne/intelektualne Ucznia/Uczennicy w taki sposób, by nie zaniedbywał/a on/ona zajęć i obowiązków szkolnych (Załącznik 3), zawierająca:

a) ocenę z praktyk / zajęć praktycznych,

b) półroczną frekwencję, zgodnie z Arkuszem ocen/świadectwem bieżącego roku szkolnego;

3) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej (np. sieroctwo, półsieroctwo, ubóstwo, uzależnienia) – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik 4)

4.      Kwalifikowania Uczniów/Uczennic do projektu dokonywać będzie Grupa Sterująca w składzie: Koordynator (PW),  Asystent organizacyjny (P), Asystent ds. rekrutacji i monitoringu (PW), pełnomocnik PW, Właściciel P1 i Właściciel P2.

5.      O zakwalifikowaniu Uczniów/ Uczennic do udziału w projekcie decyduje spełnianie kryteriów formalnych określonych w § 4. ust. 3.

6.      Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć Uczniowie/ Uczennice z:

1) najwyższą frekwencją z zastrzeżeniem § 4 ust 3.1;

2) najwyższymi ocenami z praktyk/zajęć praktycznych lub najwyższymi ocenami średnimi z zastrzeżeniem § 4 ust 3.2;

3) rodzin o szczególnie trudnej sytuacji (sieroctwo, półsieroctwo, ubóstwo, uzależnienia, przemoc domowa itp.) – zgodnie z Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego lub zaświadczeniem właściwego GOPS/MOPS/MOPR;

4) ostatecznie przy spełnianiu podobnych kryteriów będzie decydować kolejność zgłoszeń.

7.     Ostateczna lista Uczniów/ Uczennic objętych projektem zostanie zatwierdzona przez Grupę Sterującą w składzie wymienionym w §5 ust. 4.

8.     W przypadku zakwalifikowania do projektu zakładanej grupy, zostanie utworzona lista rezerwowa, która  będzie składała się z Uczniów/ Uczennic spełniających kryteria formalne oraz takich, którzy osiągnęli niższą frekwencję i wyniki niż założone w §4 ust. 1-2.

9.     Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem udziału w projekcie lub w przypadku, gdy liczba zrealizowanych godzin nie przekracza 20% ogólnej liczby godzin zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych/praktyk/stażu).

10.   Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osoby, które zastąpiły.

11.   O zakwalifikowaniu do projektu Uczeń/Uczennica zostanie poinformowany bezpośrednio przez wychowawcę lub telefonicznie, lub e-mailowo.

12.   Osoby zakwalifikowane do projektu, przed rozpoczęciem udziału w projekcie, zobowiązane są do podpisania Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 5), Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik 6) i Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik 7), Umowy uczestnictwa w projekcie (Załącznik 8AUczniowie/Uczennice ZSZ lub 8BUczniowie/Uczennice Technikum).

13.   W przypadku niespełnienia warunku zawartego w §5 ust. 13 Uczestnik/ Uczestniczka zostanie wykreślony z listy kwalifikacyjnej, a na jego miejsce wpisana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej, posiadająca ten sam status.

14.   Zgłoszenia do projektu złożone na formularzach innych niż przygotowane przez Beneficjenta będą odrzucane.  

15.   Złożone formularze rekrutacyjne wraz z załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.

§ 6
PROCEDURY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK NA STAŻ ZAWODOWY

1.  Rekrutacja na staż zawodowy Uczniów/Uczennice Technikum nr 4 w Chełmie:

1) 15 maja-5 czerwca 2018 – 46U

2) 15 maja-5 czerwca 2019 – 38U i 10 U, którzy ukończyli staż w roku poprzednim oraz uzyskali rekomendacje pracodawcy,

3) 15 maja-5 czerwca 2020 – 46U i 10 U, którzy ukończyli staż w roku poprzednim oraz uzyskali rekomendacje pracodawcy.

2.     Beneficjent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku pozytywnego zakwalifikowania założonej liczby Uczniów/ Uczennic.

3.     Uczniowie/Uczennice ubiegający się o udział w stażu zawodowym złożą:

1) Formularz zgłoszeniowy na staż (Załącznik 9)

2) Zaświadczenie potwierdzające ukończenie zajęć/kompetencje (minimum 1 zajęcia ukończone w ramach projektu)

3) Zaświadczenie potwierdzające ukończenie zajęć/kwalifikacje (minimum 1 zajęcia ukończone w ramach projektu)

4) Opinia wychowawcy/pedagoga o Uczniu/Uczennicy (Załącznik 3)

5) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej (np. sieroctwo, półsieroctwo, ubóstwo, uzależnienia) – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik 4)

4.     O zakwalifikowaniu Uczniów/ Uczennic do udziału w pierwszym stażu zawodowym decyduje uzyskanie:

1) pozytywnej opinii wychowawcy, o której mowa § 6 ust. 3.4,

2) frekwencji na obowiązkowych zajęciach szkolnych nie niższej niż 80%,

5.     O zakwalifikowaniu Uczniów/ Uczennic do udziału w drugim stażu zawodowym decyduje:

1) spełnianie kryteriów wymienionych w § 6 ust.4;

2) uzyskanie rekomendacji pracodawcy w ramach pierwszego stażu zawodowego w ramach projektu.

6.     Pierwszeństwo udziału w stażu zawodowym będą mieć Uczniowie/Uczennice, którzy:

1) uzyskają najwyższe średnie ocen za zajęcia praktyczne i przedmioty zawodowe

2) uzyskają najwyższą frekwencję w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych

3) mają szczególnie trudną sytuację rodzinną, o której mowa w §5 ust.3.3 i § 6 ust. 3.5.

7.     Uczniowie/Uczennice zakwalifikowane na staż zobowiązane są do podpisania przed dniem rozpoczęcia stażu Umowy na odbycie stażu zawodowego (Załącznik 10).

8.     Ostateczna lista Uczestników/ Uczestniczek stażu zawodowego zostanie zatwierdzona przez Grupę Sterującą.

9.     W przypadku zakwalifikowania na staż zawodowy zakładanej grupy, zostanie utworzona lista rezerwowa.

10.   Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem udziału w projekcie lub w przypadku, gdy liczba zrealizowanych godzin nie przekracza 20% ogólnej liczby godzin stażu).

11.  Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osoby, które zastąpiły.

12.  O zakwalifikowaniu na staż Uczestnik/Uczestniczka zostanie poinformowany bezpośrednio przez wychowawcę lub telefonicznie, lub e-mailowo.

 

§ 7
ZAKRES WSPARCIA UCZNIÓW/UCZENNIC

1.     Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla:

1) 72 Uczniów/Uczennic kierunków: żywienie i usługi gastronomiczne, kelner, kucharz: Dekorowanie potraw z elementami carvingu, Artystyczne dekoracje z warzyw i owoców, Kuchnia śródziemnomorska a piramida żywieniowa;

2) 24 Uczniów/Uczennic kierunku cukiernik: Nowoczesny wizerunek wyrobów cukierniczych;

3) 24 Uczniów/Uczennic kierunku technik usług fryzjerskich: Trychologia;

4) 24 Uczniów/Uczennic kierunku technik hotelarstwa i obsługi turystycznej: Jak otworzyć biuro podróży,

5) 36 Uczniów/Uczennic kierunku technik obsługi turystycznej: Organizator ruchu turystycznego w hotelu;

6) 24 Uczniów/Uczennic kierunku technik hotelarstwa i obsługi turystycznej: -Menadżer służby pięter-organizacja pracy;

7) 264 Uczniów/Uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie Warsztaty mobilności zawodowej (zajęcia grupowe);

8) 264 Uczniów/Uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i informatykiem - opracowanie e-portfolio;

2.     zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe dla:

1) 24 Uczniów/Uczennic kierunku cukiernik:  Innowacje artystyczne w cukiernictwie;

2) 24 Uczniów/Uczennic kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, technik hotelarstwa, kucharz: Barman i hydrosommelier (warsztaty IV stopnia);

3) 36 Uczniów/Uczennic kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, technik hotelarstwa: Barista;

4) 24 Uczniów/Uczennic kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych: Kuchnia molekularna;

5) 36 Uczniów/Uczennic kierunków technik hotelarstwa i obsługi turystycznej: Opiekun obozów/kolonii wędrownych;

6) 30 Uczniów/Uczennic kierunku technik hotelarstwa: Kurs obsługi drukarki fiskalnej;

7) 234 Uczniów/Uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie (oprócz Uczniów/Uczennic kierunku technik hotelarstwa) Kurs obsługi kasy fiskalnej;  

3.     150-godzinnych praktyk dla 42 Uczniów/Uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Chełmie;

4.     150-godzinnych staży dla 110 Uczniów/Uczennic Technikum nr 4 w Chełmie;

5.     300-godzinnych staży dla 20 Uczniów/Uczennic Technikum nr 4 w Chełmie.


§ 8
ORGANIZACJA PRAKTYK

1.     Praktyki będą realizowane w grupach 2-4-osobowych w zakładach uwzględniających kierunki kształcenia Uczniów/Uczennic.

2.     Praktyki będą realizowane poza godzinami obowiązkowych zajęć szkolnych, po min. 6 h dziennie.

3.     Z Uczniem/Uczennicą zakwalifikowaną do udziału w praktykach zawodowych zostanie podpisana Umowa na odbycie praktyk zawodowych (Załącznik 11).

4.     Uczestnicy/Uczestniczki praktyk zawodowych będą mieli zagwarantowane bezpłatnie:

1) odzież ochronną,

2) transport na praktyki zamiejscowe,

3) drugie śniadanie w czasie praktyk,

4) opiekę Opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy,

5) opiekę Wychowawców podczas transportu z Chełma do miejsca praktyk i z powrotem,

5.     Uczestnikowi/Uczestniczce praktyk zawodowych przysługuje:

1) stypendium za udział w praktykach zawodowych w wysokości  1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych);

2) zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich do Chełma;

6.     Uczestnikowi/Uczestniczce praktyk przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich do Chełma i z powrotem, z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) refundacja kosztów przejazdu następuje do wysokości ceny biletu środkiem transportu publicznego na trasie miejsce zamieszkania – Chełm – miejsce zamieszkania;

2) warunkiem zwrotu kosztów dojazdu jest złożenie Wniosku o zwrot kosztu dojazdu (Załącznik 12) wraz z odpowiednimi załącznikami: bilet, Zaświadczenie od przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie (Załącznik 13);

3) koszt dojazdu może być rozliczony samochodem osobowym. Zwrot kosztów następuje wówczas do wysokości odpowiadającej cenie biletu na przejechanej trasie po złożeniu przez Uczestnika/Uczestniczkę dokumentów, o których mowa w ust. 4.2. oraz Oświadczenia pełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki lub Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika/Uczestniczki niepełnoletniej (Załącznik 14);

4) w uzasadnionych wypadkach – na pisemną prośbę Uczestnika/Uczestniczki i na podstawie Wniosku pedagoga szkolnego/wychowawcy (Załącznik 15) – Uczestnik/ Uczestniczka może otrzymać zaliczkę na zakup biletu; rozliczenie zaliczki następuje najpóźniej w terminie 5 dni od dnia powrotu z praktyk;

5) refundacja kosztów przejazdu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 4.2 lub 4.3.

7.     Usprawiedliwienie opuszczonych praktyk następuje poprzez pisemne wyjaśnienie lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności (maksymalna procentowa absencja Uczestnika/Uczestniczki obejmuje 20% nieobecności usprawiedliwionych).

8.     Uczestnicy, których absencja nie przekroczy 20% nieobecności usprawiedliwionych otrzymują zaświadczenia potwierdzające ukończenie praktyk.

9.     Warunkiem otrzymania stypendium za praktyki jest złożenie Wniosku o wypłatę stypendium za praktyki zawodowe (Załącznik 16) wraz z wymaganymi załącznikami:

1) dzienniczek praktyk  (Załącznik 17),

2) Opinia pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce praktyk zawodowych (Załącznik 18) i/lub Rekomendacje pracodawcy o Uczestniku/ Uczestniczce praktyk zawodowych (Załącznik 19);

10.  Stypendium zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia złożenia Wniosku o wypłatę stypendium wraz z kompletem załączników (zgodnie z § 8 ust. 15).

11.  Każdy Uczestnik/Uczestniczka jest zobligowany do uczestniczenia w min.  80% stażu. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie stażu. Zajęcia opuszczone muszą zostać usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innych wypadków losowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami Kodeksu Pracy.

12.  Za dni nieobecności nieusprawiedliwionej Uczestnik/Uczestniczka nie otrzyma przysługującego mu/jej stypendium stażowego, proporcjonalnie do czasu absencji

 

§ 9
ORGANIZACJA STAŻU ZAWODOWEGO

1.  Uczestnicy/Uczestniczki staży będą mieli zagwarantowane bezpłatnie:

1) odzież ochronną,

2) zakwaterowanie,

3) transport na staż i z powrotem,

4) opiekę Opiekuna stażu z ramienia pracodawcy,

5) opiekę Wychowawcy podczas miesięcznego pobytu na stażu.

2.  Uczestnicy/Uczestniczki staży otrzymają:

1) stypendium stażowe po ukończeniu stażu w wysokości 1.200,00 zł (brutto)

2) ryczałt na całodzienne wyżywienie w wysokości: 30 zł/doba.

3.  Uczestnikowi/Uczestniczce stażu przysługuje ryczałt na wyżywienie w wysokości określonej w § 9 ust. 2.2, z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) warunkiem uzyskania ryczałtu jest udział w stażu zawodowym i złożenie Wniosku o wypłatę ryczałtu na wyżywienie (Załącznik 20) na minimum 5 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu;

2) ryczałt będzie wypłacany Uczestnikowi/Uczestniczce na konto bankowe;

4.  Warunkiem otrzymania stypendium stażowego jest złożenie Wniosku o wypłatę stypendium stażowego (Załącznik 21) wraz z wymaganymi załącznikami:

1) dzienniczek stażu zawodowego (Załącznik 22),

2) Opinia pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce stażu zawodowego (Załącznik 23) i/lub Rekomendacje pracodawcy o Uczestniku/ Uczestniczce stażu zawodowego (Załącznik 24);

5.  Stypendium stażowe zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia złożenia Wniosku o wypłatę stypendium wraz z kompletem załączników, o których mowa w ust. 4.1-2.

6.  Każdy Uczestnik/Uczestniczka jest zobligowany do uczestniczenia w min.  80% stażu. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie stażu. Zajęcia opuszczone winny być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisemnej informacji dotyczącej innych wypadków losowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami Kodeksu Pracy.

7.  Za dni nieobecności nieusprawiedliwionej Uczestnik/Uczestniczka nie otrzyma przysługującego mu/jej stypendium stażowego, proporcjonalnie do czasu absencji.  


§ 10
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAUCZYCIELI

1.  Rekrutacja Nauczycieli do projektu  ma charakter powszechnej dostępności, niedyskryminowania, równości szans.

2.  Rekrutacja 15 Nauczycieli przedmiotów zawodowych PW odbędzie się jednorazowo – we wrześniu 2017 roku.

3.  Nauczyciele ubiegający się o udział w projekcie złożą do Biura projektu:

1) Formularz zgłoszeniowy Nauczyciela (Załącznik 25)

2) Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 5),

3) Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik 6)

4) Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik 7),

5) Skierowanie Dyrektora PW na wybraną formę doskonalenia zawodowego – zgodnie z Planem Doskonalenia Zawodowego Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.A. Jaworskiego w Chełmie (Załącznik 26)

4.  Wsparcie Nauczycieli obejmie:

1) praktyki zawodowe u pracodawców w wymiarze 40 godzin realizowane metodą job shadowing – dla 2 Nauczycieli kierunków fryzjerskich

2) Warsztaty grupowe (30 godzin) Carving  Cukiernictwo – marcepan i Kuchnia molekularna – dla 13 Nauczycieli kierunków gastronomicznych

5.     Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych:

1) 2 Nauczycieli przedmiotów fryzjerskich,

2) 13 Nauczycieli przedmiotów gastronomicznych.

6.     Pierwszeństwo w kwalifikacji będą mieć Nauczyciele, którzy:

1) pisemnie zadeklarują chęć prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla Uczniów/Uczennic PW w oparciu o nabytą wiedzę i umiejętności,

2) mają najdłuższy staż pracy zawodowej.

7.     Nauczyciele zakwalifikowani zobowiązani są do podpisania przed dniem rozpoczęcia udziału w projekcie Umowy uczestnictwa Nauczyciela w projekcie  (Załącznik 27).

8.     Ostateczna lista Uczestników/ Uczestniczek projektu zostanie zatwierdzona przez Grupę Sterującą.

9.     W przypadku zakwalifikowania zakładanej grupy, zostanie utworzona lista rezerwowa.

10.   Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem udziału w projekcie lub w przypadku, gdy liczba zrealizowanych godzin nie przekracza 20% ogólnej liczby godzin stażu).

11.   Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osoby, które zastąpiły.

12.   O zakwalifikowaniu Nauczyciela do projektu zostanie on poinformowany bezpośrednio przez wychowawcę lub telefonicznie, lub e-mailowo.

 

§ 11
ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW

1.  Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani/e są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach projektowych. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

2.  Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani/e są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu – max do 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie (zgodnie z zapisem w Umowie uczestnictwa w projekcie – Załącznik 8 i 27).

3.  Informacje, o których mowa w punktach 1-2, będą wykorzystywane do wywiązania się PW z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.


§ 12
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1.     Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu szczegółowo reguluje Umowa uczestnictwa w projekcie Ucznia/Uczennicy (Załącznik nr 8) lub Umowa uczestnictwa w projekcie Nauczyciela (Załącznik nr 27), którą Uczestnik podpisuje po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

2.     Uczniowie/Uczennice, zakwalifikowani/e do udziału w projekcie, zobowiązani/e są do:

1) podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie (Załącznik 8 lub 27),

2) w przypadku rekrutacji na praktyki/staż – podpisania Umowy na odbycie stażu zawodowego (Załącznik 10) lub Umowy na odbycie praktyk zawodowych (Załącznik 11),

3) przestrzegania niniejszego Regulaminu,

4) regularnego uczestnictwa w zajęciach/praktykach/stażu (udział w zajęciach w minimum 80% zajęć; nieobecność na więcej niż 20 % (bez podania przyczyny) będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników projektu),

5) punktualnego przychodzenia na zajęcia/praktyki/staż,

6) nieopuszczania zajęć przed ich zakończeniem i przestrzegania godzin ustalonych przerw w czasie zajęć,

7) systematycznego prowadzenia Dzienniczków praktyk/staży (Załącznik 17),

8) informowania (telefonicznie lub osobiście) Biura Projektu lub Koordynatora o przewidywanej absencji (spowodowanej chorobą lub innymi uzasadnionymi przyczynami), natychmiast po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających obecność,

9) każdorazowego potwierdzania swojej obecności na listach – potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności (złożenie podpisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem odbioru cateringu w danym dniu zajęć projektowych) oraz potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych,

10) każdorazowego potwierdzania swojej obecności na tzw. Listach przewozowych (Załącznik 28) – potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności (złożenie podpisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem odbioru cateringu w postaci suchego prowiantu w danym dniu praktyk zamiejscowych)

11) rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami opiekunów/ nauczycieli/ pracodawców.

12) poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w  § 11.


§ 13
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1.     Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na Formularzu – rezygnacja z udziału w projekcie (Załącznik 29).

2.     Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1. niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika/Uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

3.     Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika/Uczestniczki, nauczyciela/doradcy zawodowego/pracodawcy lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.

4.     W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

5.     W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały i odzież ochronną.


§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Zarząd  Projektu.

2.     Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do stosowania się do niniejszego Regulaminu i złożenia na tę okoliczność stosownego oświadczenia.

3.     Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o których Uczestnik/ Uczestniczka zostanie niezwłocznie poinformowany.

4.     Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.

5.     Decyzje Dyrektora PW są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 roku.

 


Załączniki

1. Indywidualna Diagnoza

2. Formularz zgłoszeniowy Ucznia/Uczennicy

3. Opinia wychowawcy o Uczniu/Uczennicy

4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

5. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

7. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

8. 8.A. Umowa uczestnictwa w projekcie Ucznia/Uczennicy ZSZ

    8.B. Umowa uczestnictwa w projekcie Ucznia/Uczennicy Technikum

9. Formularz zgłoszeniowy na staż

10. Umowa na odbycie stażu zawodowego

11. Umowa na odbycie praktyk zawodowych

12. Wniosek o zwrot kosztu dojazdu

13. Zaświadczenie od przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie

14. Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki lub Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika/Uczestniczki niepełnoletniej

15. Wniosek pedagoga szkolnego/wychowawcy

16. Wniosek o wypłatę stypendium za praktyki zawodowe

17. Dzienniczek praktyk

18. Opinia pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce praktyk zawodowych

19. Rekomendacje pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce praktyk zawodowych

20. Wniosek o wypłatę ryczałtu na wyżywienie

21. Wniosek o wypłatę stypendium stażowego

22. Dzienniczek stażu zawodowego

23. Opinia pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce stażu zawodowego

24. Rekomendacje pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce stażu zawodowego

25. Formularz zgłoszeniowy Nauczyciela

26. Skierowanie Dyrektora PW na wybraną formę doskonalenia zawodowego

27. Umowa uczestnictwa Nauczyciela w projekcie

28. Lista przewozowa

29. Formularz – rezygnacja z udziału w projekcie