Twoja pozycja:   START KONKURSY
Konkursy TAWA

Wydawnictwo TAWA jest organizatorem i współorganizatorem konkursów literackich o zasięgu ogólnokrajowym oraz innych konkursów.

Zapraszamy do udziału w naszych konkursach:

Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Zestaw Wierszy im. Wacława Iwaniuka

altalt

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Siedliszcze 2017/18

 

 

Burmistrz i Urząd Miejski w Siedliszczu

Wydawnictwo TAWA w Chełmie
Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu

ogłaszają

Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Wacława Iwaniuka – XI edycja

SIEDLISZCZE 2017

REGULAMIN KONKURSU ( NOWY REGULAMIN!)


I. Warunki uczestnictwa:

 

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy (nowa zmiana w regulaminie!) niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie większej lub mniejszej (od wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.
 3. Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym na  płycie CD). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.
 4. Do konkursu mogą przystąpić laureaci poprzednich edycji Konkursu im. Wacława Iwaniuka (nowa zmiana w regulaminie!).
 5. Całość należy przesłać do 31 grudnia 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Wydawnictwo TAWA, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3A z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka (XI edycja)

II. Nagrody i wyróżnienia:

 

 1. Oceny zestawów wierszy dokona jury powołane przez organizatorów.
 2. Ustala się jedną nagrodę główną. Jest nią Medal Pamiątkowy Konkursu oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.200,00 zł.
 3. Ponadto jury może przyznać dodatkowo dwa wyróżnienia i nagrody pieniężne po 500,00 zł dla każdej z wyróżnionych osób. Jednocześnie jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwot dla wyróżnionych uczestników konkursu.
 4. Jedynym warunkiem odbioru nagrody pieniężnej jest osobisty udział osoby nagrodzonej w uroczystym podsumowaniu konkursu podczas XI Siedliskiej Biesiady Literackiej.
 5. Najlepsze utwory przesłane na konkurs zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.
 6. Wybrane wiersze będą również publikowane w regionalnych pismach literackich.

 

III. Postanowienia końcowe:

 

 1. Podsumowanie konkursu odbędzie się w Siedliszczu 19 maja 2018 roku.
 2. Organizatorzy zwracają w całości koszty uczestnictwa w Siedliskiej Biesiadzie Literackiej podsumowującej konkurs (tj. koszty pobytu i przejazdu na terenie Polski) Laureatowi nagrody głównej i osobom wyróżnionym.
 3. O przyznaniu nagród (nagrody głównej i wyróżnień) jury poinformuje oficjalnie wszystkich zainteresowanych w dniu podsumowania konkursu.
 4. Konkurs ma charakter cykliczny, tzn. odbywa się raz do roku, z podsumowaniem każdej edycji, dla uczczenia patrona -  Wacława Iwaniuka.
 5. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych wierszy i zastrzegają sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowszych utworów bez wypłacania ich autorom honorariów - dotyczy także publikacji w regionalnych pismach i innych zbiorowych antologiach.
 6. Dane osobowe wszystkich uczestników związane z konkursem nie będą udostępniane osobom trzecim.
 7. Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.