DOŚWIADCZENIE

Firma TAWA posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. W latach 2008-2015 samodzielnie i w partnerstwie zrealizowała następujące projekty:

 • Dobry staż - lepszy START (9.2; 2014-2015) - projekt w partnerstwie z: Miasto Chełm/ Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.A. Jaworskiego w Chełmie, Miasto Chełm/ Zespół wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie. Wspraciem w postaci praktyk i staży w Polsce i w Anglii objeto 236 uczniów.
 • Szansa na karierę zawodową (9.2; 2013-2014) - projekt w partnerstwie z: Powiat Włodawski/Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcące im. A.F. Modrzewskiego we Włodawie, Powiat Włodawski/Specjalny Ośrodek szkolno-wychowawczy im. ks. J.Twardowskiego we Włodawie. W praktykach i stażach krajowych w ramach projektu wzięło udział 142 uczniów.
 • Równamy do najlepszych (9.2; 2012-2014) - w projekcie wzięło udział 55 uczniów partnerskich placówek: Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie i Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie
 • Inter@ktywny nauczyciel (9.4; 2013-2014) - wsparciem w postaci kursów ECDL, zakończonych egzaminem zewnętrznym, objęto 200 nauczycieli z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, zamojskiego i hrubieszowskiego
 • Czas na sukces zawodowy (9.4; 2010-2011) 
 • Nauczyciel - edukator, trener, animator (9.4; 2010-2011) - wsparciem w postaci kursów języka angielskiego i e-learningu jako metody nauczania i samokształcenia objęto grupę 180 nauczycieli z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego i hrubieszowskiego
 • RAZEM skuteczniej i bezpieczniej (7.2.2; 2010-2012) - wsparciem objęto 901 mieszkańców powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego oraz 40 podmiotów ekonomii społecznej; zrealizowano szkolenia z zakresu ekonomii społecznej, budowania stron internetowych, pisania biznesplanów; działania skierowane były do uczniów, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich, więźniów oraz członków lub pracowników podmiotów ekonomii społecznej; w ramach projektu utworzono Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, świadczący bezpłatne usługi doradztwa marketingowego, księgowego i prawnego

Firma TAWA prowadziła szkolenia z zakresu działalności językowo-informatycznej oraz instrumentów rynku pracy dla:

 • Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych - szkolenia dla MEN z zakresu ICT, rok 2007 i 2008,
 • Zarządu Regionu Chełmskiego NSZZ "Solidarność" - kurs języka angielskiego (20 osóbx80 godz.) oraz kurs informatyczny (40 osóbx40 godz.)
 • JDJ Bachalskiego "Turystyka wspólna sprawa" (100 osób, 10 grup po 96 godz.) - 2006-2007
 • Szkoły Języków Europejskich UNIVERSUS z Lublina: kurs jęz. angielskiego dla pielęgniarek (28 osób, 2 grupy po 300 godz.)
 • kurs jęz. angielskiego dla sfery budżetowej (57 osób, 4 grupy, 720 godz.) - 2007-2008 

Zrealizowała projekty z w/w instytucjami i partnerami:

 • kursy doskonalenia nauczycieli w zakresie ICT - dla KPFS
 • program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych nr 54/PARP/2-3b/2005; "Język obcy - element doskonalenia zawodowego, rozwoju i warunek integracji europejskiej" w ramach ZPORR, współfinansowanego z EFS

 Firma TAWA posiada doświadczenie w postaci grantów i pzadań realizowanych na zlecenie jednostek budżetowych:

 • kursy doskonalące dla nauczycieli z województwa lubelskiego w ramach grantów w roku szkolnym 2009/2010
 • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i rosyjskiego, doradztwa zawodowego oraz trening psychologiczny (w ramach projektów realizowanych przez jednostki samorządowe: "START", "Kuźnia pokoleń", "Szkoły dla kadr przyszłości") - lata szkolne 2010/2011, 2011/2012